Tongsan Weekly Journal

“…ki-itna, lung kituakna, ngaihsutna kibang…” (Phil. 2:2)

HAUSA ZIAK IN KUANGZAWN BAN (By- Daniel Mangpu)

Posted by khampeek on 27/07/2009

HAUSA ZIAKIN KUANGZAWN BAAN

‘I Zawnin honghai sak’ cih taanglai Pu ten kamciin ana
neih mah bangun, khat veivei I lungsim sungah I sawmloh pikhat kiseem
khathei a, I ngimloh loh khat kipau khathei hi. I lungsim a omloh
na-ah I pumpi om khathei hi.
Mihau thuthei te panpih ni
Ei sanga anei zaw peuh amawhna ding zongin, tuahang hi,
tuahang hi peuh cithei hihang. A tuacih ha’ng zumah khia leng kiman
lel inteh peuh cimawkmawk hihang. I khuasung ah anei pian khat omleh
tuate Pheisam siam’ hi, Sumbawl haupian khat omleh aman vankham pua
hiven ci a I elbawl hang amau neihsa lah kiam tuanlo, ei a lah
khanglo, aneite mahin tu tadih anei hiphot hi. Tua ahih manin ei Zomi
sungah tuadan gamtat kampau zat nawnloh ding thupi kasa mahmah hi. Ei
khua eiveng sunga thupiang pen ei mahin geenkhia kei leng athei ding
omlo hi. Ki el bawl kilang bawl a igamtat leh kuama phawk lohin eiteng
mah gim kipia-in I zawn lawhlel ding hi.
I theihloh kalin mihau te hangin I gam sung I khua
sungah khantohna noptuamna tampi hongom ahihlam I phawk gige ding
kisam hi. Nidang 1965 kimpawlin Kawlpi pan anntang khe mahtawh kipua
1970 kimpawl ciang R.T.C mawtaw, 1990 hun ciangin I Zomi mihau te’
tungtawnin mawtaw hoihno (Maanlung) tawh guahzu taleh phamawh salo
nisa lehlah phamawh salo in mawtaw I tuang theita hi. Anei zawdeuh
pawl khatin a gamla pan singhoih nono mawtaw tawh ava puak uhciang, ei
aneilo ten khuanai zawdeuh a singteng tom thei in, guahtui zong
hongtam zawdeuh hi.
Mihau ten taihinn honglamin ei aneilo zawdeuh ten amau
deihloh singpek tetawh inn lamthei hihang. I vekin Taihinn vive bang
alam zo hileng sing kiphuuk lo zawdeuh dinga, guahtui hongmaan ding
hi. I tui-mei(electric) honghoih in mei vive tawh annhuan zoleng
singkung hongtam ciang, guahtui hongtam dinga, I khawhsa khamin i
nuntak hongnuam ding hi. I gamah singkung mahmah zong omlo keu
ngimngiam pen guahzuk nading thu I ngetnget hang’ a zusak ding Pa’
ading zong haksa kha veve dingin ka um hi. Tuazong hauhna panmah a
hong kizom thei thu hi.
Tuhun ciang thuzong kikhualto seemseem in ikhua mihau ten
ikhua ah khuapi te mahtawh kibangin van hongzuak uhciang I khuazang in
kinop tuam mahmah hi, gim pipi van puak kul nawnlo, nikhat I thabei
dingpen zingkhat in kiman thei hi. Mihau te’ hangmah hi.
Mi pil misiamte lamsang ni. Mi pawlkhatin amau sang apil zaw te geensia nuam uh hi.
Pasian naseem pawlkhat bang…..khuaneu khawngah vapai in tentan vapia in….bangci thei hiam cihleh… “hih kalim gialh(suaih) teng na en
toto leucin gamdang pai a Doctor tenzong hiteng mah asin hilel ai ve”
peuh ci-in va thuhilh gawp thei hi. Tuhun ciang Doctor zong tamin,
Doctor ihi a, ihi kei zongin mipi ten koihna (ciaptehna) khat hongnei
gige hilel hi. I gam sungah ki elel tawh khantohna hongpiang hetlo
ding, kilapsang hun hita hi. I gamsungah I theih ngeiloh pilna ciimna
tampi zong gamdang pilna sinten hongpuak ahihlam I mangngilh lohding
kisam hi. Iraq kumpi pa bang kipha sakin azawh lohpi American te
elbawl ahih manin amah ki gawlgui khai a, agam in tuni dong gal thuak
lawh hi.
Ki pahtawi ni.
‘Ei hong kipahtawi leh nuam mahmah napi hangin banghang en mi
pahtawi theilo se…Ei hong kilap saangding ut napi hangin banghang en
mi laamsang theilo’ihiam ki ngaihsun phani. Ei pen lampi ah kituak leng Hei! peuh kici in kisam mawk
hihang Midangte kipah tawi in lampi ah kituak le uh, mihaunu, mihaupa,
mipil pa, mihoih nu ci-in kisam lel uh hi. A heh kimlai zong kinui
hieuhiau zo hi. Sum beilo a lungnop kipiak na khat hi.
I theihloh kalin mihau mipil te hangin igamsung I khuasung ah
phattuamna tampi om a, I muhtang zong om a, I theihloh kalin I neek
pihpih zong om hi. I muh nailoh zong tampi mah omlai hi. Kidem bawl ki
elbawl ki zuakzuak, ki khiatkhiat tawh Zomite khangto loding hihang.
Asem tenzong hoih tak sem in, i panpih theihna te-ah kipan pih
in,kihuhin aki pahtawi siam Zominam te hini…Hausa ziakin kuangzawn
abat lam mangngilh keini. ———–“”———

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: